Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai có khả năng đo đạc, phân tích các loại mẫu bùn theo các quy chuẩn quy định hiện hành

Các mẫu bùn Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đo đạc, phân tích bao gồm : 

  • Đo đạc, phân tích mẫu trầm tích (bùn đáy).

  • Đo đạc, phân tích mẫu bùn thải.

 

 

1. Các quy chuẩn quy định

Các thông số phân tích để kiểm tra chất lượng trầm tích và bùn thải được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau:

- QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại.

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

 2. Các thông số phân tích:

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết thông số trong mẫu bùn được quy định trong các Quy chuẩn hiện hành, bao gồm:

 Nhóm thông số vật lý:

Bao gồm: Tỷ trọng, độ ẩm,…

Nhóm thông số kim loại nặng và chất độc vô cơ:

Bao gồm: Cu, Zn, Ni, Cr(VI), Tổng Cr, Hg, Cd, As, Pb, Se, Ba, Ag, Xyanua,… 

 Nhóm thông số hữu cơ:

Bao gồm: Tổng Hydrocarbon, Tổng dầu, benzene, Clorbenzen, Toluene, Naptalen, Chlordan, DDD, DDE, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor epoxide, Lindan, PAH, Acenaphten,…..

Lĩnh vực hoạt động liên quan