Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ và đánh giá sự phù hợp theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ