Kế hoạch Bảo Vệ Môi Trường là thủ tục môi trường đầu tiên mà các cơ sở thuộc đối tượng quy định tại cột 5, phụ lục II, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ phải thực hiên trước khi triển khai thực hiện dự án

1. Đối tượng thực hiện

- Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô thuộc cột 5, phụ lục II, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ.

 2. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

  3. Hồ sơ cần thiết

- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư.

- Thỏa thuận địa điểm xây dựng.

- Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có).

- Sơ đồ vị trí dự án.

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

 4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo  vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận,xem xét là một trong các cơ quan sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Ban quản lý các KCN/ Ban quản lý Khu kinh tế.

Lĩnh vực hoạt động liên quan