Số hợp đồng

Tên khách hàng

Nội dung công việc thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng

06/HĐKT-MT-2012

Công ty TNHH Kim Nhật

Lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

30 ngày

05/HĐKT-MT-2012

Công ty TNHH Quốc Tế Allwells

Lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

30 ngày

16/HĐKT-MT-2012

Công ty TNHH Can Sport Việt Nam

Lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

30 ngày

20/HĐKT-MT-2012

Công ty cổ phần Việt Bo

Lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

30 ngày

41/HĐKT-MT-2012

Công ty CP Phân Bón Miền Nam – Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành

Lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

30 ngày

04/HĐKT-2013

Công ty TNHH Hòa Bình

Lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

15 ngày

11-HĐKT-2013

Công ty Cổ phần đầu tư & kinh doanh Golf Long Thành

Lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

20 ngày

17-HĐKT-2013

Công ty Cổ phần môi trường Công Nghệ Xanh

Lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước cho Trung tâm 3

20 ngày

60-HĐKT-2013

Công ty TNHH Pousung Việt Nam

Lập hồ sơ xin tái sử dụng nước thải

20 ngày

75-HĐKT-2013

Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Lập hồ sơ xin gia hạn và điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Nhà máy chế biến cao su XuânLập

20 ngày

78-HĐKT-2013

Lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước cho nhà máy Cao su Xuân Lập, Nhà máy cao su Cẩm Mỹ, Nhà máy cao su An Lộc

30 ngày

97/HĐKT-2013

Công ty TNHH Dệt Nhuộm Nam Phương

Lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước

20 ngày

01/HĐKT-2014

Công ty TNHH Hưng Nguyên Phát

Lập đề án xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

30 ngày

06/HĐKT-2014

Công ty TNHH Dệt Nhuộm Nam Phương

Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn nước

30 ngày

28/HĐKT-2014

Công ty A Plus Vina TNHH

Lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước

30 ngày

36/HĐKT-2014

Công ty TNHH Vina

Lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước

30 ngày

57/HĐKT-2014

Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành - Công ty CP Phân Bón Miền Nam

Lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước

30 ngày

ĐĐH/710053413

Công ty Liên doanh thuốc lá BAT Vinataba

Lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước

30 ngày