Số hợp đồng

Tên khách hàng

Nội dung công việc thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng

20/HĐKT-2011

Công ty CP Đầu tư kinh doanh Golf Long Thành

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 220m3/ngày.đêm

210 ngày

21/HĐKT-2011

Công ty CP Đầu tư kinh doanh Golf Long Thành

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 230m3/ngày.đêm

210 ngày

22/HĐKT-2012

Công ty CP Đầu tư kinh doanh Golf Long Thành

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm

180 ngày

24/HĐKT-2012

Cơ sở kẹo Yến Nhung

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 20m3/ngày.đêm

60 ngày

30/HĐKT-2012

Công ty CP VietBo

Lắp đặt thiết bị đo lưu lượng

30 ngày

16/HĐKT-MT-2012

Công ty TNHH Can Sport Việt Nam

Nghiệm thu công trính xử lý nước thải

30 ngày

05/HĐKT-MT-2012

Công ty TNHH Quốc Tế Allwells

Nghiệm thu công trính xử lý nước thải

30 ngày

50/HĐKT-2013

Công ty TNHH Aplus Vina

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 50m3/ngày.đêm

90 ngày

100/HĐKT-2013

Công ty TNHH Việt Hoằng

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

120 ngày

109/HĐKT-2013

Doanh nghiệp tư nhân Phong Phú

- Tổ chức nghiệm thu hiệu quả sau HTXL nước thải

- Lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 336m3/ngày đêm

20 ngày

08/HĐKT-2014

Công ty TNHH Vina

- Lập hồ sơ xác nhận việc hoàn thành xây dựng các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đọan vận hành

- Hướng dẫn vận hành chuyển giao công nghệ HTXL khí thải, HTXL nước thải

90 ngày

16/HĐKT-2014

Chi nhánh Công ty TNHH Gia Hồi

-      Lắp đặt máy bơm ly tâm

-      Lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước

90 ngày