Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã được Bộ Khoa Học và Công Nghệ - Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng cấp chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 521 ngày 09/04/2018.