Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số chứng nhận VIMCERTS 045, ngày 22/02/2021