Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai được Sở Y Tế Đồng Nai công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động ngày 18/09/2017